Szakterületeink

Adatvédelem (GDPR)

 

Ügyvédi irodánk egyik fő szakterülete az adatvédeli jog. Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász szakmai irányításával vállaljuk az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) való megfelelőség teljes körű jogi átvilágítását, valamennyi szükséges szabályzat, szerződés és dokumentum (pl. adatkezelési nyilvántartás, érdekmérlegelési tesztek, adatvédelmi hatásvizsgálatok) elkészítését és véleményezését, az érintetti kérelmek megválaszolásában, az incidensek kezelésében, valamint az adatfeldolgozók megfelelőség vizsgálatában történő jogi támogatás biztosítását, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által esetlegesen indított vizsgálati, hatósági eljárásban megbízóink jogi képviseletének ellátását.

Munkajog

 

Ügyvédi irodánk vállalja munkaügyi iratok, így munkaszerződések, munkaszerződés-módosítások, tanul-mányi szerződések, munkaerő-kölcsönzési szerződések, kollektív szerződések, felmondások és azonnali hatályú felmondások, valamint munkaviszony megszüntetésére vonatkozó megállapodások megszerkesztését és véleményezését. megbízóinkat képviseljük munkaügyi jogvitákban, valamint a munkavállalók képviseletét és érdekvédelmét ellátó szervezetekkel (szakszervezet, üzemi tanács) történő egyeztetések során.

Társasági jog

 

Ügyvédi irodánk a gazdasági társaságok teljes körű jogi adminisztrációját vállalja. Ennek körében elkészítjük és folyamatosan karban tartjuk a társaságok létesítő okiratait és egyéb céges okmányait, vállaljuk továbbá taggyűlések, közgyűlések, felügyelőbizottsági és igazgatósági ülések levezetését, dokumentálását, jegyzőkönyvek, határozatok és határozat-kivonatok elkészítését. A cégbírósági bejegyzést igénylő ügyekben a szükséges iratanyagot elkészítjük, digitalizáljuk és az elektronikus cégeljárásban ellátjuk megbízóink jogi képviseletét.

Civil szervezetek joga

 

Ügyvédi irodánk a gazdasági társaságok teljes körű jogi adminisztrációja mellett vállalja az alapítványok, egyesületek és nonprofit gazdasági társaságok alapításával és működésével kapcsolatos jogi feladatok ellátását, valamint e szervezetek állandó jogi képviseletét. A fentieken túl vállaljuk a civil szervezeteknek nyújtandó adományok és egyéb hozzájárulások jogszerűségének vizsgálatát, ennek körében compliance és anti-bribery szabályzatok kidolgozását, oktatási programok lebonyolítását.

Kereskedelmi jog

 

A vállalkozások létesítésével és a szervezetükkel, működésükkel kapcsolatos belső jogi ügyeik intézése mellett megbízóink számára a napi üzletmenetük során felmerülő kérdésekben is jogi támogatást nyújtunk. Vállaljuk kereskedelmi, marketing, beszerzési és egyéb, gazdasági tárgyú szerződések előkészítését, megszerkesztését, a másik szerződő fél által készített szerződéstervezet véleményezését. A szerződéskötést megelőző tárgyalások során ellátjuk megbízóink jogi képviseletét, egyeztetünk a másik fél jogászaival. A szerződések tartalmával és a szerződéses partnerrel kapcsolatban felhívjuk megbízóink figyelmét a felmerülő kockázatokra és javaslatot teszünk ezek csökkentésére.

Követeléskezelés

 

Filozófiánk, hogy a jogvitás helyzeteket jobb elkerülni, ezért megbízóink követelésinek érvényesítése során törekszünk arra, hogy a jogvita peren kívül lezáruljon. Természetesen a követelés behajtása során teljes körű ügyintézést vállalunk, így amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy vállaljuk megbízóink jogi képviseletének ellátását a jogos igényeik érvényesítésére irányuló bírósági eljárásokban is, a nem peres és peres eljárás végigvitelétől egészen a végrehajtási és a felszámolási eljárásig.

Versenyjog

 

Irodánk egyik fő profilja a versenyjog. Külső szakértőként és jogi képviselőként egyaránt közreműködtünk több versenyfelügyeleti eljárásban, ennek körében jelentős tapasztalatokat szereztünk a versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos jogi szabályozás, valamint a fúziókontroll (vállalkozások közötti összefonódások versenyhatósági engedélyeztetése) területén. Vállaljuk egyedi tranzakciók előzetes versenyjogi szempontú véleményezését, továbbá közreműködünk megbízóink versenyjogi megfelelőségi programjaiban. Ennek körében oktatást tartunk és oktatási anyagokat készítünk általános és speciális (pl. dawn raid) témákban egyaránt, valamint elkészítjük megbízóink versenyjogi vonatkozású belső szabályzatait.  

Jogi képviselet hatósági és bírósági eljárásokban

 

Ügyvédi irodánk vállalja megbízói jogi képviseletét felperesi és alperesi oldalon egyaránt gazdasági perekben, munkáltatói jogi képviseletet munkaügyi perekben, továbbá jogi képviseletet közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint a határozatok bírósági felülvizsgálata tárgyában indított perekben.

Szellemi alkotások joga

 

Ügyvédi irodánk a szellemi alkotások jogvédelmével kapcsolatban is teljes körű jogi szolgáltatást nyújt. Védjegy- és egyéb tárgyú licenciaszerződések készítését és véleményezését vállaljuk. Ellátjuk megbízóink jogi képviseletét a védjegyek lajstromozására irányuló eljárásokban. Megbízóink képviseletében fellépünk a rosszhiszemű vagy megtévesztésre alkalmas védjegybejelentésekkel szemben, védjegy- vagy más szellemi alkotások bitorlása esetén pedig vállaljuk megbízóink jogi képviseletét a bíróság előtt.

Reklámjog és fogyasztóvédelem

 

FMCG és más fogyasztói szegmensekben működő megbízóink állandó jogi képviselete során széles körű tapasztalatot szereztünk a gazdasági reklámtevékenységre, valamint a fogyasztók védelmére és a tisztességtelen fogyasztói gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazásával kapcsolatban. Vállaljuk brand marketing és trade marketing aktivitások jogi és üzleti etikai szempontú véleményezését. Felhívjuk megbízóink figyelmét az összehasonlító reklámra vonatkozó követelményekre, az egyes reklámtilalmakból és -korlátozásokból adódó kötelezettségekre. Vállaljuk továbbá fogyasztói tájékoztató anyagok, termékcímkék, jótállási és egyéb nyilatkozatok fogyasztóvédelmi jogi véleményezését.

Ingatlanjog

 

Ügyvédi irodánk a hagyományos ingatlanjogi profil körébe tartozó feladatok ellátását is vállalja. Adásvételi szerződéseket szerkesztünk és jegyzünk ellen, a tulajdonjog bejegyzésére és az illeték kiszabására irányuló eljárásban jogi képviseletet látunk el. Vállaljuk továbbá a másik szerződő fél (vevő) ügyvédje által készített szerződés eladói oldalról történő véleményezését. A fentieken túl mind céges megbízók, mind magánszemélyek számára vállaljuk a megvásárolni vagy bérbe venni kívánt ingatlan jogi átvilágítását, az ingatlan-nyilvántartási helyzet elemzését és javaslattételt a problémák rendezésére, továbbá ingatlan-beruházásokkal kapcsolatos biztonságos és szakszerű megoldások kidolgozását.